dimanche 19 février 2017

விருத்த மேடை - 2அறுசீர் விருத்தம்  - 2
[மா + மா + காய் அரையடிக்கு]

வயலில் வளரும் களைகளினால்
  வளமே குன்றிப் பயிர்வாடும்!
புயலில் சிக்கும் கரையூர்கள்
  பொலிவை இழந்து துயர்மேவும்!
அயலில் உள்ள பிறமொழியை
  அன்னைத் தமிழில் கலப்பதுவோ?
உயிரில் கொடிய நஞ்சியினை
  ஊட்டும் செயலாம் உணருகவே!  
 
இப்பாடல் "மா + மா + காய் + மா + மா + காய்" என்ற சீரமைப்பை ஓரடியாகக் கொண்டது. இவ்வமைப்பிலேயே நான்கடிகள் அமைந்திருக்க வேண்டும். நான்கடிகளும் ஓரெதுகை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒன்று, நான்காம் சீர்களில் மோனை அமைதல் வேண்டும்.
  
இலக்கணம் நுாற்பா
 
இருமா காய்ச்சீர் அரையடிக்காய்  
இவையே மற்ற அரையடிக்கும்  
   - விருத்தப் பாவியல் [2]

 
கையூட்டைக் குறித்து [ஊழல்] இவ்வகை அறுசீர் விருத்தம் ஒன்றைப் பாடுமாறு பாவலர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.
  
"பாவலர் பயிலரங்கம்" என்ற குழுவில் இணைந்து தங்கள் வெண்பாவைப் பதிவிட வேண்டுகிறேன்!
   
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
17.02.2017

படமும் பாட்டும்

கண்ணன் என் காதலன்!

குன்றேந்திக்
கன்றினைக் காத்தவன்!
துண்டேந்திக்
கன்னியைக் காக்கிறான்!

ஆநிரையை
அருளேந்திக் காத்தவன்!
ஆயிழையை
அன்பேந்திக் காக்கிறான்!

ஆடையை
எடுப்பதும் - பின்
கொடுப்பதும் - அவனின்
அலகிலா விளையாட்டும்!

கருமேகக் கண்ணன்!
வருமேகம் காணாமல்
உறவாடும் காட்சியினை
உடையால் மறைக்கின்றான்!

திருவாயில்
உலகுடையான்!
அவள் வாயில்
உளமுடையான்!

கண்ணழகில்
மறந்தாள் பாதை!
மயங்கும் கோதை!

பெண்ணழகில்
மறந்தான் கீதை!
மாமலை மேதை!

நீல வண்ணன்
நீந்துகிறான்
காதலால்!
கோல விழிகளின்
மோதலால்!

மொழியின்றி
விழிகள் பேசும்!
முகுந்தன் முகத்தழகு
மோகம் வீசும்!

உடைகொண்டு மறைத்து - தேன்
அடையுண்ண எண்ணுகிறான்!
இடையொன்று இல்லாமல்
இவள் வளைந்து மின்னுகிறாள்!

புல்லாங்குழலாகப்
பொன்மகளை வாசிக்கக்
கண்ணன்
திட்டமிடுகின்றான்!
கள்ளன்
கொட்டமிடுன்றான்!
காதல்
வட்டமிடுகின்றான்!
உடையால்
பட்டம் விடுகின்றான்!

உடை,
குடையானது! - காதல்
கொடையானது!
எடை,
குறைவானது! - இன்பம்
நிறைவானது!
இடை,
கொடியானது! - சொர்க்கப்
படியானது!
நடை,
நடமாடுது! - தேன்
குடம்சூடுது!
தடை,
உடைந்தோடுது! - ஆசை
உறைந்தோங்குது!

தீராத விளையாட்டுப்
பிள்ளை! - அவன்
தீண்டாமல் அகன்றிடுமோ
தொல்லை!
ஆறாத ஆசைக்கேது
எல்லை? - அவன்
அழகுருவம் பூத்தாடும்
கொல்லை!

மாயக் கண்ணன்!
நேயக் கண்ணன்!
கொஞ்சும் காட்சி! - காதல்
விஞ்சும் மாட்சி!

படத்தைக் கண்டு
படைத்த சொற்கள்!
படிப்போர் மனத்தில்
படைக்கும் நற்..கள்

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
18.02.2017

jeudi 16 février 2017

வெண்பாக் கொத்து
காதலர் வெண்பாக் கொத்து!

குறள் வெண்பா!

பூத்து மலராடும் பொற்கொடியே! முத்தத்தால்
கூத்து நடத்திடுவோம் கூடு!

இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா
 
பூத்து மணம்வீசும் நற்பொழிலே! புன்னகையால்
ஈர்த்து  மயக்காதே! என்னை வதைக்காதே!
கோத்துக் களித்திடுவோம் கூடு!

நேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பா

பூத்து மனமாடும் பூங்குயிலே! எந்நாளும்
மூத்துச் சுவையாடும் முத்தம்..தா! - ஆத்தாடி
கூட்டுப் புரிந்திடுவோம் கூடு!

இன்னிசை வெண்பா

பூத்து மகிழ்வோங்கும்! பொங்கித் தமிழோங்கும்!
காத்து விழியோங்கும்! கன்னல் கனவோங்கும்!
நீந்தும் நினைவோங்கும் நேரிழையே! மஞ்சத்துள்
கூந்தல் மணமோங்கும் கூடு!
 
நேரிசை வெண்பா

பூத்து வளர்ந்தாடும்! போதை நிறைந்தாடும்!
ஏத்துப் புகழ்சீர் இனித்தாடும்! - சேர்த்தணைத்[து]
ஓடை மரத்தடியில் உள்ளம் உவந்திடவே
கூடைக் கனியத்துக் கூடு!
 
இன்னிசைப் பஃறொடை வெண்பா

பூத்து நலமளிக்கும் பொங்கல் திருநாளாய்ப்
பார்த்து நலமளிக்கும் பைங்கிளியே! சூத்திரமாய்
இன்பம் சுரக்கின்ற ஈடில் கதைபேசித்
துன்பம் துடைக்கின்ற துாயவனே! என்னுயிரே!
செல்லம் எனும்மொழியில் உள்ளம் உவக்கின்ற
செல்வக் களஞ்சியமே! தேனே! செழுந்தமிழே!
சொக்கிக் கிடக்கின்றேன்! தோளைப் பிடித்தழகாய்
எக்கி அளித்திடுவாய் இன்முத்தம்! கொக்கியெழில்
ஓடம் அழைக்குதடி! உள்ளிருக்கும் நம்மிதயக்
கூடம் குளிர்ந்திடவே கூடு!
 
நேரிசைப் பஃறொடை வெண்பா

பூத்து மதுவூட்டும் போற்றி உனைக்கிங்குச்
சாத்தும் கவியாவும்! தண்ணிலவே!  - ஆத்திமரப்
பாத்தி வயலுக்குள் பாடிக் களித்தசுகம்
போர்த்தி எனைவாட்டும்!  புண்ணியனின் - தீர்த்தமென
வார்த்துக் கனியமுதை வாடும் உயிர்காப்பாய்!
பார்த்தன் அளித்ததுபோல் மார்பளித்தேன்! - ஆர்த்திடுவாய்!
ஆர்த்தி அறையாக அன்பே உனக்களித்தேன்
கூத்தன் கொடுத்த..என் கூடு!

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
14.02.2016

vendredi 27 janvier 2017

கேட்டலும் கிளத்தலும்


 
ஐயா வணக்கம்!
 
நான்கு வகைப் பாக்களின் ஓசைகளைக் குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறு வேண்டுகிறேன்.
 
சுமதி நடராசன் அன்பரசி பிரான்சு

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
பாட்டின் ஓசை இலக்கண விளக்கம்
 
வெண்பா செப்பல் ஓசை பெறும். ஆசிரியப்பா அகவல் ஓசை பெறும். கலிப்பா துள்ளல் ஓசை பெறும். வஞ்சிப்பா துாங்கல் ஓசை பெறும்.
 
1.
வெண்பாவின் செப்பலோசை ஏந்திசைச் செப்பல், துாங்கிசைச் செப்பல், ஒழுகிசைச் செப்பல் என்று மூன்று வகைப்படும்.
 
"ஏந்திசைச் செப்பலும் துாங்கிசைச் செப்பலும்
ஒழுகிசைச் செப்பலும் உண்ணும் வெண்பா
செப்பல் ஓசை வெண்பா ஆகும்" [ சங்க யாப்பு]
 
"ஏந்திசை வெண்சீர்! இயற்சீர் துாங்கிசை!
ஒழுகிசை இரண்டும் உளஎனில் ஆகும்" [தொன்னுால் விளக்கம் 221]
 
"செப்பல் இசையன வெண்பா" [யா.கலம் 57]
 
"செப்பல் ஓசையில் சிறக்கும்வெண் பாவே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 12]
 
"அதுதான்
ஏந்திசை துாங்கிசை ஒழுகிசை எனவொரு
மூன்ற வகைப்படும் மொழியுங் காலை" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 13]
 
ஏந்திசைச் செப்பல்!
 
"வெண்சீர் வெண்டளை யான்வரும் யாப்பை
ஏந்திசைச் செப்பல் என்மனார் புலவர்" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 14]
 
வெண்பாவின் ஈற்று வாய்பாட்டுச் சீரைத் தவிர மற்றச் சீர்கள் அனைத்தும் காய்ச்சீராக அமைவது ஏந்திசைச் செப்பல் ஆகும்.
 
எடு.கா
மண்ணழகு பூத்தாடும்! மாண்பழகு கூத்தாடும்!
விண்ணழகு கோத்தாடும் பெண்ணழகே! - கண்ணழகு
தண்ணழகு காத்தாடும்! தண்டமிழின் சீரேந்திப்
பண்ணழகு மூத்தாடும் பார்!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
துாங்கிசைச் செப்பல்
 
"இயற்சீர் வெண்டளை யான்வரும் யாப்பைத்
துாங்கிசைச் செப்பல் என்பனார் புலவர்" [சங்க யாப்பு]
 
"இயற்சீர் வெண்டளை யான்வரும் பாவே
துாங்கிசை யாமெனச் சொல்லப் படுமே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 15]
 
வெண்பாவின் ஈற்றுச் சீரைத் தவிர மற்றச் சீர்கள் அனைத்தும் ஈரசைச் சீராக அமைவது துாங்கிசைச் செப்பல் ஆகும்.
 
எடு.கா
 
கொடியினைக் காத்த குமரனைச் சாற்றும்!
இடியினை ஏந்துரை ஆற்றும்! - கொடியெனப்
பூக்கும் புகழினைப் போற்றும்! மனமுறும்
ஆக்கம் அனைத்தும் அடைந்து!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
ஒழுகிசைச் செப்பல்
 
"வெண்சீர் ஒன்றலும் இயற்சீர் விகற்பமும்
ஒன்றிய பாட்டே ஒழுகிசைச் செப்பல்" [சங்க யாப்பு]
 
"வெண்சீர் இயற்சீர் விரவி ஒழுகுவது
ஒழுகிசை என்மனார்உணர்ந்திசி னோரே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 16]
 
காய்ச்சீரும், ஈரசைச் சீரும் கலந்து அமைவது ஒழுகிசை செப்பல் ஆகும்.
 
எடு.கா
மாலை மணவீசும்! மாவழகு பாப்பேசும்!
மாலை தொழுதமனம் மாண்பேந்தும்! - மாலையிலே
பொன்னாதி கேசவனை அட்ட புயகரனை
என்னாவி சேரும் இணைந்து!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2.
ஆசிரியப்பாவின் அகவலோசை ஏந்திசை அகவலோசை, துாங்கிசை அகவலோசை, ஒழுகிசை அகவலோசை என்று மூன்று வகைப்படும்.
 
"நேர்நேர் இயற்றளை யான்வரும் அகவலும்,
நிரைநிரை இயற்றளை யான்வரும் அகவலும்,
ஆயிரு தளையும் ஒத்து ஆகிய அகவலும்,
ஏந்தல் துாங்கல் ஒழுகல் என்றிவை
ஆய்ந்த நிரல்நிறை ஆகும் என்ப" [யா.கா. 21 மேற்]
 
"அகவல் இசையன அகவல்" [யா.கலம். 49]
 
"அகவல் ஏந்திசை அகவல், துாங்கிசை
அகவல், ஒழுகிசை அகவல் மூவகைப்படும்" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 30]
 
ஏந்திசை அகவலோசை!
 
"நேர் ஒன்று ஆசிரி யத்தளை யான்வரல்
நேரிசை அகவல் எனப்படும் எனலே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 31]
 
நேர் ஒன்றிய ஆசிரியத்தளையால் அமைந்த பாடல் ஏந்திசை அகவலோசை பெறும்.
 
எடு. கா
வண்ணம் காட்டும் கண்கள் கண்டேன்!
எண்ணம் சீறி விண்ணில் செல்லும்!
பாக்கள் என்னும் பூக்கள் பூக்கும்!
ஏக்கம் தீர்த்தல் எந்நாள் பெண்ணே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
துாங்கிசை அகவலோசை
 
"நிரையொன்று ஆசிரியத்தளை யான்வரல்
துாங்கிசை அகவல் எனச்சொலப் படுமே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 32]
 
நிரை ஒன்றிய ஆசிரியத் தளையால் அமைந்த பாடல் துாங்கிசை அகவலோசை பெறும்.
 
எடு.கா
சிரித்திடும் இதழெழில் பறித்திடும் உளத்தினை!
தரித்திடும் கனவினை! தழைத்திடும் தமிழினை!
மலைமகள் உருவினள்! அலைமகள் அருளினள்!
கலைமகள் மொழியினள்! கனிந்திடும் கவிகளே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
ஒழுகிசை அகவலோசை
 
"இவ்விரு தளையும் பிறவும் மயங்கி
வருவது ஒழுகிசை யாம்வழுத் திடினே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 33]
 
நேர் ஒன்றிய ஆசிரியத்தளையும், நிரை ஒன்றிய ஆசிரியத் தளையும், இயற்சீர் வெண்டளையும் கலந்து அமைந்த பாடல் ஒழுகிசை அகவலோசை பெறும்.
 
எடு.கா
 
கொத்து மலரே! கொஞ்சுங் கிளியே!
செத்துப் பிழைக்கிறேன்! செந்தேன் தருவாய்!
முத்தம் ஒன்று முகிழ்த்தால் என்ன?
சொத்துக் குறையுமா? சொல்லடி செல்லமே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3.
கலிப்பாவின் துள்ளலோசை ஏந்திசைத் துள்ளலோசை, அகவல் துள்ளலோசை, பிரிந்திசைத் துள்ளலோசை என்று மூன்று வகைப்படும்.
 
"ஏந்திசைத் துள்ளல் கலித்தளை இயையின்,
வெண்டளை தன்தளை என்றிரண்டும் இயையின்
ஒன்றிய அகவல் துள்ளலென்று ஓதுப,
தன்தளை பிறதளை என்றிவை அனைத்தும்
பொருந்தி வரினே பிரிந்திசைத் துள்ளல்" [பழைய இலக்கணம்]
 
"துள்ளல் ஓசை கலிஎன பொழிப" [தொல். பொ. 395]
 
"துள்ளல் இசையன கலிப்பா, மற்றவை
வெள்ளையும் அகவலு மாய்விளைந் திறுமே" [யா.கலம் - 78]
 
"துள்ளல் ஏந்திசை பிரிந்திசை அகவல்
என மூவகைப்படும் என்மனார் புலவர்" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 44]
 
ஏந்திசைத் துள்ளலோசை
 
"ஏந்திசைத் துள்ளல் இயையின் கலித்தளை" [முத்து வீரியம். யா.செ. 45]
 
கலித்தளை மட்டும் வந்தால் ஏந்திசைத் துள்ளலோசை பெறும் [காய் முன் நிரை வரும்.] [புளிமாங்காயும், கருவிளங்காயும் வரும்]
 
எடு.கா
பொழிலோங்கும் திருமலையில் புகுந்தாடும் பொறிவண்டே!
எழிலோங்கும் மலர்மார்பன் இடம்சென்றே எனைச்சொல்வாய்!
வழியோங்கும் நிலையின்றி வனிதைமனம் படுந்துயரை
விழியோங்கும் அழகனிடம் விரிவாக உரைப்பாயே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
பிரிந்திசைத் துள்ளலோசை
 
"வெண்டளை தன்தளை விரவி வருவது
பிரிந்திசைத் துளலெனப் பேசப் படுமே" [முத்து வீரியம் யாப்பு 46]
 
வெண்டளையும் கலித்தளையும் கலந்து வந்தால் பிரிந்திசை துள்ளலோசை பெறும்.
 
எடு.கா
 
பொன்மேவும் திருமலையில் பூத்தாடும் மதுமலரே!
துன்மேவும் நானுன்னைத் துாதாக விடுகின்றேன்!
மின்மேவும் பேரழகன்! விழியழகன் இடஞ்சென்றே
என்மேவும் ஆசைகளை இசையாக உரைப்பாயே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
அகவல் துள்ளலோசை
 
"இவ்விரு தளையும் பிறவும் மயங்கித்
தொடருவது அகவல் துள்ளலாம் எனலே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 47]
 
கலித்தளையும், வெண்டளையும், பிற தளையும் கலந்து வருவது அகவல் துள்ளலோசை பெறும்.
 
எடு.கா
வளமார் திருமலையில் வாழ்கின்ற தீங்கனியே!
குளமார் மலரழகன் கொண்ட குடில்நாடி
அளமார் கனவுகள் ஆளும் துயரத்தை
உளமார் வகையறிந்து உண்மை உரைப்பாயே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4.
வஞ்சிப்பாவின் துாங்கலோசை ஏந்திசைத் துாங்கலோசை, பிரிந்திசைத் துாங்கலோசை, அகவல் துாங்கலோசை என்று மூன்று வகைப்படும்.
 
"ஒன்றிய வஞ்சித் தளையே வரினும்,
ஒன்றாத வஞ்சித் தளையே வரினும்,
என்றிவை இரண்டும் பிறவும் மயங்கினும்
ஏந்தல் அகவல் பிரிந்திசைத் துாங்கலென்று
ஆய்ந்த நிரல்நிறை ஆகும் என்ப" [பழைய இலக்கணம்]
 
"துாங்கல் ஓசை வஞ்சி ஆகும்" [தொல்.பொ - 369]
 
"வஞ்சிக்கு ஓசை வழங்கும் துாங்கலே" [தொன்னுால் விளக்கம் - 237]
 
"துாங்கல் ஏந்திசை பிரிந்திசை அகவல்
ஆகும் என்மனார் அறிந்திசி னோரே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 54]
 
ஏந்திசைத் துாங்கலோசை
 
"ஒன்றிய வஞ்சித் தளையான் ஒழுகுவது
ஏந்திசைத் துாங்கல் எனப்படும் எனலே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 55]
 
ஒன்றிய வஞ்சித் தளையால் வருவது ஏந்திசைத் துாங்கலோசை ஆகும் [கனி முன் நிரை வரும்]
 
எடு.கா
புலமையின்வளம் பொலிகின்றஊர்!
கலைகளின்வளம் கமழ்கின்றஊர்!
அலைகளின்வளம் அணைக்கின்றஊர்!
குலைகளின்வளம் கொளும்புதுவையே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
பிரிந்திசைத் துாங்கலோசை
 
"ஒன்றாத வஞ்சித் தளையான் வருவது
பிரிந்திசைத் துாங்கல் எனப்பெயர் பெறுமே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 56]
 
ஒன்றாத வஞ்சித்தளையால் வருவது பிரிந்திசைத் துாங்கலோசை ஆகும் [ கனி முன் நேர் வரும்]
 
எடு.கா
வல்லபுலவர் வாழ்கின்றஊர்!
நல்லமறவர் சூழ்கின்றஊர்!
வெல்லமொழியர் ஆள்கின்றஊர்!
கல்விஇனியர் சீர்ப்புதுவையே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
அகவல் துாங்கலோசை
 
" இவ்விரு தளையும் பிறவும் விரவித்
தொடருவது அகவல் துாங்கல் எனலே" [முத்து வீரியம் யாப்பு 57]
 
ஒன்றிய வஞ்சித்தளையும், ஒன்றாத வஞ்சித்தளையும் கலந்து வருவன அகவல் துாங்கலோசை ஆகும்
 
எடு.கா
பாவேந்தரின் படைகொண்டஊர்!
நாவேந்தரின் நடைகொண்டஊர்!
காவேந்திடும் கவிகொண்டஊர்!
தேவேந்திடும் எம்புதுவையே!
     [பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்]
 
வெண்டளையும் கலித்தளையும் கலந்து வந்தால் பிரிந்திசை துள்ளலோசை என்று சில இலக்கணநுால் உரைக்கின்றன. அகவல் துள்ளலோசை என்றும் சில இலக்கண நுால்கள் உரைக்கின்றன. இதுபோன்றே வஞ்சியின் துாங்கலோசையில் மாறுமட்டு இலக்கணம் உரைக்கப்பட்டுள்ளது. இதைக் குறித்து உரையாசிரியர்கள் எண்ணியதாக நான் அறியவில்லை.
 
"துள்ளல் இசையன கலிப்பா, மற்றவை
வெள்ளையும் அகவலு மாய்விளைந் திறுமே" [யா.கலம் 78]
 
"துள்ளல் ஏந்திசை பிரிந்திசை அகவல்
என மூவகைப்படும் என்மனார் புலவர்" [முத்து வீரியம் யாப்பு 44]
 
"துாங்கல் ஏந்திசை பிரிந்திசை அகவல்
ஆகும் என்மனார் அறிந்திசி னோரே" [முத்து வீரியம் யாப்பு - 54]
 
மேலுள்ள நுாற்பாக்களில் முதலில் ஏந்திசையும், இரண்டாம் நிலையில் பிரிந்திசையும், மூன்றாம் நிலையில் அகவலும் சொல்லப்பட்டுள்ளதால் இவ்வகையிலேயே ஓசையின் வகையை ஏற்றல் சிறப்பாகும்.
 
வெண்டளையும் கலித்தளையும் கலந்து வந்தால் பிரிந்திசை துள்ளலோசை என்றும், கலித்தளையும், வெண்டளையும், பிற தளையும் கலந்து வந்தால் அகவல் துள்ளலோசை என்றும், ஒன்றாத வஞ்சித்தளை வந்தால் பிரிந்திசைத் துாங்கலோசை என்றும், ஒன்றிய வஞ்சித்தளையும், ஒன்றாத வஞ்சித்தளையும் கலந்து வந்தால் அகவல் துாங்கலோசை என்றும் கொள்க.
 
அன்புடன்
பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்:
கம்பன் கழகம் பிரான்சு
உலகத் தொல்காப்பியத் தலைமை மன்றம்
27.01.2017